Yhteisötaideprojektit

Riina on työskennellyt laajasti taideinstituutioiden ulkopuolella erilaisissa yhteisöissä ja yhteyksissä. Tässä työssä hän on kehittänyt oman taiteellisen praktiikan, jonka keskiössä on osallisuuden kokemus sekä taiteen tekijänä että kokijana. Fasilitoidessaan hän keskittyy purkamaan mahdollisia osallistumisen, kommunikaation ja ilmaisun esteitä ja rohkaisee kuuntelemaan sekä itseään että ympäristöään. Hän pitää tärkeänä sitä, että työskentely on sellaista, joka huomioi osallistujien erilaiset taidot ja kyvyt.

Yhteisö- ja osallistavassa taiteessa häntä kiinnostaa laajentaa ja moninaistaa taiteen “käyttöliittymää”, jotta kaikki - tai edes mahdollisimman moni - pääsee osalliseksi taiteesta. Työskentelyssään hän keskittyy jokaisen koettuun ja elettyyn ruumiiseen, joka toimii eräänlaisena kompassina jokaisen henkilökohtaisella tutkimusmatkalla taiteen parissa.

Hän on ollut mukana kehittämässä taiteilijaresidenssimalleja oppilaitosympäristöihin. Residenssien tavoitteena on ollut löytää keinoja ja paikkoja juurruttaa taiteellinen prosessi kouluympäristöön kunnioittaen sen lainalaisuuksia ja perustehtävää sekä tukea taiteilijoiden ja opettajien moniammatillista yhteistyötä. Riina oli osa TALK - Taidetta ja Liikettä kieltenopetukseen -hanketta vuosina 2013—2018, jota koordinoi Zodiak — Uuden tanssin keskus. Projektin tavoitteena oli kehittää kielenoppimiseen soveltuva työpajamenetelmä, jossa hyödynnetään toiminnallisia, liikkeeseen ja ilmaisuun pohjautuvia tapoja opiskella uutta kieltä.

Hän on työskennellyt myös pitkään ihmisten kanssa, joilla on kehitysvamma. Hän pyrkii tietoisesti haastamaan vallitsevia valtasuhteita vammaisten ja vammattomien välillä. Hän pyrkii mahdollistamaan tiloja, joissa erilaisia haasteita ja esteitä kokevat ihmiset voivat toimia ohjaamistehtävissä tai tilanteissa, joissa he toimivat asiantuntijoina. Hän näkee yhteiskunnallisena vastuunaan madaltaa tai poistaa mahdollisia osallistumisen esteitä ainakin sellaisissa tilanteissa, joihin hän itse pystyy vaikuttamaan.


Joitakin viimeaikaisia yhteisötaideprojekteja/residenssejä:

 Huuma — Tulevaisuustaitoa nuorille tanssin keinoin 2019—2020

Hitaita polkuja - Tanssi- ja liiketuokioita muistisairaille 2019—2020

Meidän maailma — Taiteilijaresidenssi inkluusioluokalla 2018

Amazing Phrase ja Martsari Goes Wild - Vasta maahantulleiden nuorten integroiminen laajempaan kouluyhteisöön - taideinterventio ja taiteilijaresidenssi 2017 ja 2018

Mitä jos? — Taiteilijaresidenssi maahanmuuttajakoulutuksessa Tampereella 2017


Kuvat alla: Annukka Pakarinen / Lasten ja nuorten säätiö

Tieteellisiä artikkeleita, jotka koskevat hänen työtään:

Eeva Anttila: Migrating Pedagogies: Encountering immigrant pupils through movement and dance. The International Journal of Critical Pedagogy (01/2019) 

Hanna M. Nikkanen, Katja Kirsi and Eeva Anttila: "Artistic process as a frame for collaborative, embodied pedagogy. Combining dance with language learning" in Dancing Across Borders ed by Charlotte Svendler Nielsen and Stephanie Burridge, 2019.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

© Copyright 2023 Riina Hannuksela - All Rights Reserved

Landing Page Maker